• Το λογισμικό δημιουργήθηκε για την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό σε επιμορφωτικό υλικό του σχολικού βιβλίου του μαθήματος "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ", που διδάσκεται στη Β' τάξη του Ενιαίου Λυκείου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.