Φυσική Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης
(ΦΓΛΚ)

Θεωρία, Μεθοδολογία, Ασκήσεις, Διαδραστικές εφαρμογές